Facebook Instagram

Allmänna affärsvillkor och kundinformation


I. Standardiserade affärsvillkor


§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande affärsvillkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Axel Suijker) via webbplatsen https://www.aktivatyger.se/. Om inte annat överenskommits är det uteslutet att vid behov inkludera dina egna villkor.


(2) En "konsument" i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion som till övervägande del inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Begreppet "näringsidkare" avser varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som ingår en juridisk transaktion i samband med sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.


2 § Ingående av avtal


(1) Föremålet för avtalet är försäljning av produkter.


(2) Så snart du placerar respektive produkt på vår webbplats kommer vi att lämna ett bindande erbjudande till dig att ingå ett avtal via online-köpvagnssystemet enligt de villkor som anges i artikelbeskrivningen.


(3) Kontraktet ingås via online-kundvagnssystemet enligt följande: 


De varor som är avsedda att köpas placeras i "kundvagnen". Du kan ringa upp "kundvagnen" med motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst. 


Efter att ha klickat på knappen "Checkout" eller "Fortsätt till beställning" (eller liknande beteckning) och angett personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, kommer orderdata slutligen att visas för dig som en orderöversikt. 


Om du använder ett snabbbetalningssystem (t.ex. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalningsmetod, kommer du antingen till sidan med orderöversikten i vår onlinebutik eller till webbplatsen för leverantören av snabbbetalningssystemet. 


Om du vidarebefordras till det relevanta direktbetalningssystemet ska du välja och/eller ange dina uppgifter på lämpligt sätt. Slutligen, på webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller, efter att du har skickats tillbaka till vår onlinebutik, kommer orderuppgifterna att visas som en orderöversikt.


Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska eller ändra (du kan också använda "Tillbaka"-knappen i din webbläsare) all information på sidan med beställningsöversikten eller att avbryta köpet.

Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning med skyldighet att betala", "köp" / "köp nu", "beställning med skyldighet att betala", "betala" / "betala nu" eller liknande beteckning) förklarar du det juridiskt bindande godkännandet av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.


(4) Du är inte bunden av dina förfrågningar om skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi förser dig med ett textligt och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom en period av 5 dagar.


(5) Utförandet av beställningen och sändandet av alla uppgifter som krävs för att ingå avtalet sker via e-post, på ett delvis automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har deponerat hos oss är den korrekta och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden garanteras. I synnerhet måste du se till att respektive e-postmeddelanden inte blockeras av ett SPAM-filter.


§ 3 Individuellt utformade produkter


(1) Du förser oss med lämplig information, text eller data som är nödvändig för att anpassa varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post utan onödigt dröjsmål efter att avtalet ingåtts. Hänsyn ska tas till eventuella specifikationer som vi kan komma att utfärda avseende filformat.


(2) Du är skyldig att se till att du inte överför data vars innehåll kränker externa parters rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter och varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk från externa parter som har samband med denna fråga. Detta gäller även kostnader i samband med eventuell juridisk representation som kan bli nödvändig i detta avseende.


(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna med avseende på textriktighet. I detta avseende tar vi inget ansvar för fel.


§ 4 Särskilda avtal relaterade till de erbjudna betalningsmetoderna


(1) Betalning via "PayPal" / "PayPal Checkout"


Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via "PayPal" / "PayPal Checkout", kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De enskilda betalningsmetoderna via "PayPal" kommer att visas för dig under en motsvarande knapp på vår Internetnärvaro samt i onlinebeställningsprocessen. "PayPal" kan använda andra betaltjänster för betalningshantering; om särskilda betalningsvillkor gäller kommer du att informeras om dessa separat. Mer information om "PayPal" hittar du på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Förbehållsrätt, förbehåll för äganderätt


(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt om den aktuella situationen omfattar fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.


(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.


(3) Om du är näringsidkare gäller dessutom följande villkor:


a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från den pågående affärsrelationen har reglerats i sin helhet. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet innan äganderätten till dessa varor övergår.


b) Du kan sälja varorna vidare inom ramen för en ordnad transaktion. I detta avseende överlåter du härmed alla fordringar som uppgår till faktureringsbeloppet som tillfaller dig till följd av återförsäljningsoperationen till oss, och vi accepterar överlåtelsen. Vidare är ni behöriga att inkassera den aktuella fordran. Om du inte fullgör dina betalningsskyldigheter på ett ordnat sätt förbehåller vi oss dock rätten att själva driva in fordran.


c) Vid kombination och sammanslagning av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet förvärvar vi delägarskap i den nybildade varan. Denna samäganderätt motsvarar förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra bearbetade artiklarna vid tidpunkten för bearbetningen.


d) Om du gör en sådan begäran är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi har rätt till, i den utsträckning som det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10%. Vi ansvarar för urvalet av de säkerheter som skall frisläppas.


6 § Garanti


(1) De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpliga.


(2) Som konsument är du skyldig att omedelbart efter leverans kontrollera att produkten är komplett, att den inte har några synliga fel eller transportskador samt att omedelbart skriftligen meddela oss och transportföretaget om eventuella klagomål. Även om du inte följer denna uppmaning ska det inte ha någon inverkan på dina lagstadgade garantianspråk.


(3) Om en egenskap hos varan avviker från de objektiva kraven, ska avvikelsen endast anses vara överenskommen om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.


(4) I den mån du är företagare gäller följande som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:


a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.


b) I händelse av fel ska vi, enligt vårt gottfinnande, lämna garanti genom att avhjälpa felet eller efterföljande leverans. Om avhjälpandet av fel misslyckas kan du, efter eget val, kräva en prisreduktion eller dra dig ur avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, om inte varans eller felets art eller andra omständigheter visar något annat. Vid avhjälpande av fel ska vi inte vara skyldiga att bära de ökade kostnader som uppstår genom transport av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, såvida inte sådan transport överensstämmer med den avsedda användningen av varorna.


c) Garantiperioden ska vara ett år från leverans av varorna. Förkortningen av perioden ska inte gälla


 - för klandervärd skada som kan hänföras till oss och som uppkommer till följd av skada på liv, lem eller hälsa och för annan skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;


 - i den mån vi svikligen har dolt felet eller har åtagit oss en garanti för varans kvalitet;


 - i fråga om föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras sedvanliga användning och har orsakat dess defekt;


 - i fråga om lagstadgad regressrätt som du kan göra gällande mot oss i samband med rättigheter som härrör från fel.


§ 7 Lagval


(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta val av lag gäller endast för kunder om det inte leder till att det skydd som garanteras av de tvingande bestämmelserna i lagen i det land där respektive kunds vanliga vistelseort är belägen återkallas (benefit-of-the-doubt-principen).


(2) Bestämmelserna i FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.


II. Information till kunden


1. Säljarens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Tfn: 0543193234

E-post: info@aktivatyger.se


Alternativ tvistlösning:


Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform), som kan ses under https://ec.europa.eu/odr.

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför skiljenämnder för konsumenter.


2. Information om ingående av avtalet


De tekniska stegen i samband med ingåendet av avtalet, själva ingåendet av avtalet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med bestämmelserna "ingåendet av avtalet" i våra standardiserade affärsvillkor (del I.).


3. Avtalsspråk, sparande av avtalstext


3.1 Avtalsspråket ska vara engelska.


3.2 Den fullständiga avtalstexten sparas inte hos oss. Innan beställningen skickas, via online - kundvagnssystemet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När beställningen har mottagits av oss skickas beställningsuppgifterna, de lagstadgade uppgifterna om distansförsäljningsavtal och de allmänna affärsvillkoren till dig via e-post.


3.3 All avtalsinformation inom ramen för ett bindande erbjudande skickas till dig i skriftlig form, t.ex. via e-post för offertförfrågningar utanför online-korgsystemet, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.


4. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper


De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive offert.


5. Priser och betalningsarrangemang


5.1 De priser som anges i respektive erbjudande representerar totalpriser, liksom fraktkostnaderna. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla tillkommande skatter.


5.2 De fraktkostnader som uppstår ingår inte i inköpspriset. De kan ses genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert, visas separat under ordertransaktionens gång och måste dessutom bäras av dig, såvida gratis leverans inte bekräftas.


5.3 Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi ådra oss oskäliga extrakostnader, såsom tullar, skatter eller penningöverföringsavgifter (överförings- eller valutakostnader som tas ut av bankerna), som du måste bära. 


5.4 Du måste också bära kostnaderna för penningöverföringar i fall där leveransen sker till en EU-medlemsstat, men betalningen initieras utanför Europeiska unionen.


5.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller anges i respektive offert.


5.6 Om inte annat anges för respektive betalningsmetod, blir de betalningskrav som härrör från det avtal som har ingåtts omedelbart betalbara.


6. Leveransvillkor


6.1 Leveransvillkor, leveransdatum och befintliga leveransbegränsningar, om tillämpligt, kan hittas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert.


6.2 Om du är konsument är följande reglerat i lag: Risken för att den sålda varan oavsiktligt förstörs eller försämras under transporten övergår till dig först när varan i fråga levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har uppdragit åt ett transportföretag som inte har angivits av oss eller åt en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.


Om du är näringsidkare sker leverans och frakt på egen risk.


7. Lagstadgad rätt till garanti


Ansvaret för fel regleras av bestämmelserna om "Garanti" i våra Allmänna affärsvillkor (Del I). 


Dessa SBT och kunduppgifter har skapats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras kontinuerligt med avseende på rättslig överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och tar på sig ansvaret om varningar utfärdas. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
senaste uppdatering: 29.11.2022