Allmänna affärsvillkor och kundinformation


I. Allmänna affärsvillkor


§ 1 Grundläggande bestämmelser


(1) Följande affärsvillkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Axel Suijker) via webbplatsen https://www.aktivatyger.se. Om inget annat avtalats är det uteslutet att vid behov inkludera dina egna villkor.


(2) En "konsument" i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion som i överväldigande grad inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Med "näringsidkare" avses varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som ingår en rättslig transaktion inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.


§ 2 Avtalets ingående


(1) Föremålet för avtalet är försäljning av produkter .


(2) Så snart du placerar respektive produkt på vår webbplats ska vi lämna dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via systemet med kundvagn online på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.


(3) Köpekontraktet sker via systemet med kundvagnen online på följande sätt:

De produkter som är avsedda att köpas flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagnen med hjälp av de lämpliga knapparna i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.

Efter att ha gått in på sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkoren visas slutligen beställningsuppgifterna på nytt som en orderöversikt.

Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalningsmetod, kommer du antingen till sidan med orderöversikten i vår webbutik eller till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning.

Om du vidarebefordras till det aktuella systemet för omedelbar betalning ska du välja och/eller ange dina uppgifter på lämpligt sätt. På webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller, efter att du har blivit omdirigerad tillbaka till vår nätbutik, kommer beställningsuppgifterna slutligen att visas som en beställningsöversikt.

 

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att ännu en gång granska eller ändra (du kan också använda knappen "Tillbaka" i din webbläsare) alla uppgifter på sidan med orderöversikt eller avbryta köpet.

Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning med betalningsskyldighet", "köp" / "köp nu", "beställning med betalningsskyldighet", "betala" / "betala nu" eller liknande beteckning) förklarar du att du juridiskt bindande godkänner erbjudandet, varigenom avtalet sluts.


(4) Du är inte bunden av dina förfrågningar om skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi förser dig med ett textbaserat och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom en period av 5 dagar.


(5) Utförandet av beställningen och översändandet av alla uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet sker via e-post, på ett delvis automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har deponerat hos oss är korrekt och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden är garanterat. Du måste särskilt se till att e-postmeddelandena inte blockeras av ett SPAM-filter.


§ 3 Individuellt utformade produkter


(1) Du förser oss med lämplig information, text eller uppgifter som är nödvändiga för att anpassa varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post utan onödigt dröjsmål efter det att avtalet har ingåtts. Eventuella specifikationer som vi kan utfärda om filformat ska beaktas.

 

(2) Du är skyldig att se till att du inte överför data vars innehåll kränker externa parters rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter och varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk i samband med denna fråga som externa parter kan göra gällande. Detta gäller även kostnader i samband med eventuell juridisk representation som kan bli nödvändig i detta avseende.

 

(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna med avseende på textuell riktighet. I detta avseende tar vi inget ansvar för fel.


§ 4 Särskilda avtal i samband med de erbjudna betalningsmetoderna.


(1) Betalning via "PayPal" / "PayPal Checkout".

Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via "PayPal" / "PayPal Checkout" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De enskilda betalningsmetoderna via "PayPal" kommer att visas för dig under en motsvarande knapp på vår webbplats och i beställningsprocessen online. "PayPal" kan använda andra betaltjänster för betalningshantering; om särskilda betalningsvillkor gäller kommer du att informeras om dessa separat. Mer information om "PayPal" finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Förbehållsrätt, förbehåll för äganderätt


(1) Du kan utöva en retentionsrätt endast om situationen i fråga omfattar fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.


(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.


§ 6 Garanti


(1) De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpliga.


(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart kontrollera produkten på fullständighet, synliga fel och transportskador så snart den levereras och att omedelbart skriftligen meddela dina klagomål till oss och fraktbolaget. Även om du inte följer denna uppmaning ska det inte ha någon effekt på dina rättsliga garantianspråk.


(3) Om en egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven, ska avvikelsen endast anses vara avtalad om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.


§ 7 Val av lag


(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta lagval gäller endast för kunderna om det inte leder till att det skydd som garanteras av de tvingande bestämmelserna i lagen i det land där respektive kund har sin vanliga vistelseort upphävs (principen om förmån av tvivel).


(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.II. Information till kunden


1. Säljarens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Telefon: 0543193234

E-post: info@aktivatyger.seAlternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattformen), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

Vi är inte villiga och inte skyldiga att inleda ett tvistlösningsförfarande inför konsumenternas skiljenämnd.

2. Information om ingående av avtalet


De tekniska stegen i samband med ingående av kontraktet, själva kontraktsslutet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med bestämmelserna "ingående av kontraktet" i våra allmänna affärsvillkor (del I.).


3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten


3.1 Avtalsspråket ska vara engelska.


3.2 Den fullständiga avtalstexten sparas inte hos oss. Innan beställningen skickas kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion innan beställningen skickas, via online - varukorgssystemet. Efter att beställningen har mottagits av oss skickas beställningsuppgifterna, de lagstadgade uppgifterna i samband med distansförsäljningsavtal och de allmänna affärsvillkoren på nytt till dig via e-post.


3.3 Du får all avtalsinformation inom ramen för ett bindande anbud i skriftlig form, till exempel via e-post vid offertförfrågningar utanför systemet med online-inköpskorgar, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.


4. Huvudsakliga egenskaper hos produkten eller tjänsten


Varans och/eller tjänstens viktigaste egenskaper finns i respektive offert.


5. Priser och betalningsarrangemang


5.1 De priser som anges i respektive anbud utgör totalpriser, liksom fraktkostnaderna. De omfattar alla priskomponenter, inklusive alla tillfälliga skatter.


5.2 De fraktkostnader som uppstår ingår inte i inköpspriset. De kan ses genom att klicka på motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive offert, visas separat under ordertransaktionen och måste dessutom bäras av dig, i den mån gratis leverans inte är bekräftad.


5.3 Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan det uppstå orimliga extrakostnader för oss, till exempel tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller valutaväxlingsavgifter som tas ut av bankerna), som du måste stå för. 


5.4 Du måste också stå för de kostnader som uppstår i samband med penningöverföringar i de fall då leveransen sker till ett EU-land, men betalningen initieras utanför Europeiska unionen.


5.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller anges i respektive offert.


5.6 Om inget annat anges för respektive betalningsmetod blir betalningsfordringarna som följer av det ingångna avtalet omedelbart betalbara.


6. Leveransvillkor


6.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar framgår genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert.


6.2 Om du är konsument är följande lagreglerat: Risken för att den sålda varan oavsiktligt förstörs eller försämras under transporten övergår till dig först när varan i fråga levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har angetts av oss eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.7. Lagstadgad garantirätt


Ansvaret för defekter regleras av bestämmelserna om "Garanti" i våra allmänna affärsvillkor (del I). 


Dessa SBT och kunduppgifter har skapats av de jurister som är specialiserade på IT-rätt och som arbetar för Händlerbund och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och tar på sig ansvaret om varningar utfärdas. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.


Senaste uppdatering: 29.11.2022