Facebook Instagram

Konsumenternas ångerrätt

Konsumenternas ångerrätt 
(En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare).

Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt
Du har rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
Återkallelseperioden är 14 dagar från och med den dag då 

- du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportören, har tagit varorna i besittning, om du har beställt en eller flera varor som en del av en enhetlig beställning och dessa levereras enhetligt;

- den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning, om du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;

- den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör har tagit den sista delförsändelsen eller den sista delen i besittning, om du har beställt varor som levereras i flera delförsändelser eller delar;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, telefonnummer: 0 54 31 / 9 32 34, e-postadress: info@aktivatyger.se) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig.Du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen anses vara uppfylld om du skickar varan innan 14-dagarsfristen har löpt ut.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Skäl till uteslutning eller upphörande

Ångerrätten gäller inte för avtal.

- För leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- För leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks men som inte kan levereras förrän minst 30 dagar efter det att avtalet ingicks och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över;
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör i förtid när det gäller avtal.

- för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
- för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och returnera denna blankett).

- Till Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, Germany, e-postadress: info@aktivatyger.se :

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/
  Tillhandahållande av följande tjänster (*)

- Beställdes den (*)/ mottogs den (*)

- Konsumentens namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet)
- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.